Regulamin promocji 

„BLACK WEEK !”

I. Organizator i czas trwania

1. Organizatorem Promocji „BLACK WEEK" (zwanej dalej „Promocja”) jest MAGA Cosmetic Company (dalej nazywany: Organizator) z siedzibą w Łodzi (93-228) przy ulicy Ossendowskiego 6/8, numer NIP 7281048188, zwana dalej „Organizator”.

2. Promocja 2 + 1 na kolekcje Inna Bajka będzie trwać w okresie od 20 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020 roku. 

 II. Warunki Promocji

1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej nazywanej: Uczestnik).

2. Uczestnik bierze udział w Promocji poprzez złożenie w czasie jej obowiązywania zamówienia 

w sklepie internetowym MAGACOSMETICS pod adresem https://www.maga-lab.pl 

3. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

4. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić odsprzedaży Produktów objętych Promocją w jakimkolwiek zakresie, zwłaszcza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika. 

5. W przypadku naruszenia ww. postanowienia Organizator ma prawo dochodzić od Uczestnika zwrotu wartości produktów, które Uczestnik nabył w ramach Promocji, na co Uczestnik akceptując Regulamin i biorąc udział w Promocji, wyraża zgodę.

 III. Zasady Promocji

1. Promocją zostaną objęte zamówienia złożone w terminie trwania promocji lub do wyczerpania stanów magazynowych.

W czasie obowiązywania promocji, Klient może kupić 15 lakierów hybrydowych z kolekcji podstawowej w cenie 100 zł oraz lakiery z kolekcji inna bajka 2 zgodnie z poniższym: 

2 z wybranych lakierów hybrydowych/klasycznych Inna Bajka 2 w cenie regularnej 

2 z wybranych lakierów hybrydowych/klasycznych Inna Bajka 2 w cenie  0,01 zł/sztuka

2. W czasie trwania promocji , każdy Klient może złożyć dowolną ilość zamówień.

3. MAGACOSMETICS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności MAGACOSMETICS zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji poszczególnych artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

 IV. Reklamacje i zwroty

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres zamowienia@maga-lab.pl lub drogą pocztową na adres siedziby MAGACOSMETICS podany w pkt. 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: „BLACK WEEK" przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.

2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.

3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację lub datę otrzymania wiadomości e-mail.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez MAGACOSMETICS.

5. W przypadku gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu, zwrot produktów kupionych w Promocji jest możliwy o tyle, o ile stanowi on cały zestaw nowych i nieużywanych przedmiotów kupionych w Promocji. Zwrot realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora w rozumieniu pkt I ust. 1 Regulaminu.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń 

i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności firmom kurierskim i Poczcie Polskiej.

4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

b) prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

d) Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

e) Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej sklepu Organizatora.

2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.

3. Uczestnik biorąc udział w Promocji, akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym Regulaminie 

i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w Regulaminem i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.